Zakoni

Print Friendly, PDF & Email

Propisi

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15) Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. objavljuje:

 

POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA BISTRA d.o.o.

 

TRGOVAČKA DRUŠTVA

Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine” 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 )

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12, 172/14)

Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11, 78/15)

 

RAČUNOVODSTVO

Zakon o računovodstvu ( pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16)

Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine“ broj 36/93, 47/95 i 65/96)

Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12, 73/13, 26/15, 115/16)

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12 i 144/12, 112/13, 71/15, 78/15)

Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16)

Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16),

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 146/12, 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17),

Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 137/15),

Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12, 79/13, 160/13, 157/14, 10/17, 128/17)

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12, 115/16)

Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 146/12)

 

JAVNA NABAVA

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj  120/16)

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/12)

Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ broj 10/12)

Zakon o državnoj komisiji za komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“ broj 18/13, 127/13, 74/14)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 6/12, 65/17)

Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) („Narodne novine“ broj 6/12)

Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 19/12)

Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 10/12)

 

RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17)

Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12, 16/17)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima „Narodne novine“ broj 37/11, 32/15, 97/15)

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 120/12, 32/15, 35/17)

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 67/10, 146/14)

Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85 i 25/92)

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine“ broj 70/10)

Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14)

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06)

Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84)

Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način („Narodne novine“ broj 114/02 i 126/03)

Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)

Pravilnik o izradi procjene opasnosti („Narodne novine“ broj 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09)

Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16),

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 71/99, 46/07 i 41/08, 61/11)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13, 137/13),

Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11, 82/14, 17/15, 99/17, 129/17)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (NN, br. 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16, 129/17)

 

GROBLJE

Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12, 89/17),

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“ broj 23/94)

Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)

Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)

 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I OSTALI PROPISI

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  68/18)

Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12, 69/17)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013, 85/15)

Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13, 41/14, 110/15),

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17)

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 152/08 i 61/11, 56/13)

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17)

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17)